Kamerdossier 36153: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/1) (Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 24-06-2022 Koninklijke boodschap Web PDF
2 24-06-2022 Voorstel van wet t Web PDF
3 24-06-2022 Memorie van toelichting Web PDF
Bijlage Advies NOvA Web PDF
Bijlage Advies Raad voor de rechtspraak Web PDF
Bijlage Advies SNG Web PDF
Bijlage Beslisnota inzake uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening Web PDF
Bijlage Advies KBvG Web PDF
4 24-06-2022 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Web PDF
5 16-09-2022 Verslag Web PDF
6 02-02-2023 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
Bijlage Beslisnota bij 36153 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening Web PDF
Bijlage Notulen 203e vergadering van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht van 16 juni 2021 Web PDF
A 07-03-2023 Eindverslag Web PDF