Kamerdossier 35734: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 16-02-2021 Koninklijke boodschap Web PDF
2 16-02-2021 Voorstel van wet Web PDF
3 16-02-2021 Memorie van toelichting Web PDF
Bijlage Advies ACM Web PDF
Bijlage Advies ATR Web PDF
Bijlage Advies AP Web PDF
4 16-02-2021 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Web PDF
5 17-05-2021 Consultatie reactie van VNO-NCW/MKB-Nederland bij de Implementatiewet verkoop goederen en levering digitale inhoud Web PDF
Bijlage Reactie MKB-Nederland / VNO-NCW Web PDF
6 21-05-2021 Verslag Web PDF
7 07-07-2021 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
Bijlage Bijlage Beslisnota bij 35734 Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud Web PDF
10 25-01-2022 Amendement van het lid Ellian over een bewijsvermoeden van 6 maanden voor de consumentenkoop van levende dieren Web PDF
11 25-01-2022 Gewijzigd amendement van het lid Van der Plas ter vervanging van nr. 9 over een bewijsvermoeden van 3 maanden voor de consumentenkoop van levende dieren Web PDF
12 25-01-2022 Amendement van het lid Ellian over het schrappen van een kennelijk abusievelijke verwijzing Web PDF
8 25-01-2022 Amendement van het lid Van der Plas over levende dieren uitsluiten van het bewijsvermoeden Web PDF
9 25-01-2022 Amendement van het lid Van der Plas 35734-9 over een bewijsvermoeden van 3 maanden voor de consumentenkoop van levende paarden Web PDF
13 26-01-2022 Motie van het lid Ellian over het monitoren van de gevolgen van de updateverplichting voor de administratievelastendruk voor ondernemers Web PDF
14 26-01-2022 Motie van het lid Van der Plas over een campagne waardoor ondernemers en consumenten zich meer bewust worden van het garantierecht Web PDF
15 26-01-2022 Gewijzigde motie van het lid Ellian over het monitoren van de gevolgen van de updateverplichting voor de administratievelastendruk voor ondernemers t.v.v. 35734-13 Web PDF
A 01-02-2022 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
B 01-03-2022 Voorlopig verslag Web PDF
C 22-03-2022 Memorie van antwoord Web PDF
Bijlage Beslisnota(s) bij memorie van antwoord (35 734) Web PDF
D 29-03-2022 Eindverslag Web PDF
E 12-04-2022 Motie van het lid Meijer c.s. over het handhaven van de termijn van zes maanden voor het bewijsvermoeden voor levende dieren Web PDF
F 12-04-2022 Gewijzigde motie van het lid Meijer c.s. over het handhaven van de termijn van zes maanden voor het bewijsvermoeden voor levende dieren Web PDF
G 14-04-2022 Brief van de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel Web PDF
Bijlage Beslisnota(s) bij brief naar aanleiding van de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van wetsvoorstel 35734 Web PDF