Kamerdossier 35245: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 01-07-2019 Koninklijke boodschap Web PDF
2 01-07-2019 Voorstel van wet (2e herdruk) Web PDF
3 01-07-2019 Memorie van toelichting Web PDF
4 01-07-2019 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Web PDF
5 22-08-2019 Verslag Web PDF
6 16-10-2019 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
7 16-10-2019 Nota van wijziging Web PDF
8 28-11-2019 Amendement van het lid Groothuizen over het tweejaarlijks publiceren van de national risk assessment Web PDF
9 02-12-2019 Gewijzigd amendement van het lid Groothuizen ter vervanging van nr. 8 over het tweejaarlijks actualiseren van de national risk assessment Web PDF
12 03-12-2019 Motie van de leden Van der Linde en Ronnes over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk voorkomen Web PDF
13 03-12-2019 Motie van de leden Alkaya en Van der linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen Web PDF
14 03-12-2019 Motie van de leden Alkaya en Nijboer over zoeken op naam in het UBO-register mogelijk maken Web PDF
10 04-12-2019 Tweede nota van wijziging Web PDF
11 06-12-2019 Kamerstuk 35 245, nr. 11 is komen te vervallen. Web PDF
15 10-12-2019 Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van der Linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen (t.v.v. 35245-13) Web PDF
A 10-12-2019 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
B 04-02-2020 Voorlopig verslag Web PDF
C 14-02-2020 Memorie van antwoord Web PDF
D 10-03-2020 Nader voorlopig verslag Web PDF
E 24-03-2020 Nadere memorie van antwoord Web PDF
G 07-04-2020 Eindverslag Web PDF
F 21-04-2020 Motie van het lid Otten c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten Web PDF
H 08-02-2021 Brief van de de minister van Financiën over de verschillen tussen de aanbevelingen van de FATF op het gebied van virtuele valuta en de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn Web PDF