Kamerdossier 33861: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 31-01-2014 Koninklijke boodschap Web PDF
2 31-01-2014 Voorstel van wet Web PDF
3 31-01-2014 Memorie van toelichting Web PDF
Bijlage Advies NVvR Web PDF
Bijlage Advies OM Web PDF
Bijlage Advies Hoge Raad Web PDF
Bijlage Advies Raad voor de rechtspraak Web PDF
4 31-01-2014 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Web PDF
5 31-03-2014 Verslag Web PDF
6 02-05-2014 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
7 02-06-2014 Nota van wijziging Web PDF
8 19-06-2014 Aanbieding rapport van de Werkgroep Stevens inzake disciplinaire maatregelen jegens rechters Web PDF
Bijlage Rapport van de werkgroep Disciplinaire Tussenstappen Web PDF
10 02-02-2015 Amendement van de leden Van der Steur en Oskam dat regelt een rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding na de benoeming kan worden gevraagd opnieuw een verklaring omtrent het gedrag te overleggen Web PDF
11 02-02-2015 Amendement van de leden Oskam en Van der Steur dat regelt dat naast de disciplinaire maatregelen van schriftelijke berisping, schorsing en ontslag eveneens de disciplinaire maatregel van gehele of gedeeltelijke inhouding van de bezoldiging kan worden opgelegd Web PDF
12 02-02-2015 Amendement van de leden Van der Steur en Oskam dat regelt dat naast de disciplinaire maatregelen van schriftelijke berisping, schorsing en ontslag eveneens de disciplinaire maatregel van schriftelijke waarschuwing kan worden opgelegd Web PDF
13 02-02-2015 Amendement van de leden Oskam en Van der Steur dat regelt dat de disciplinaire maatregelen zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk kunnen worden opgelegd Web PDF
9 02-02-2015 Amendement van de leden Van der Steur en Recourt dat regelt dat naast de reeds voorgestelde disciplinaire maatregelen van schriftelijke berisping, schorsing en ontslag eveneens de disciplinaire maatregelen van wijziging van de vaststelling van het gerechtshof of de rechtbank waar het ambt bij wordt vervuld, en ontslag uit het ambt waarin men laatstelijk is benoemd, met recht op benoeming in een ander ambt genoemd in artikel 2, eerste lid, Wrra, kunnen worden opgelegd Web PDF
14 03-02-2015 Amendement van het lid Van der Steur dat regelt dat niet langer overeenstemming dient te bestaan met de Sectorcommissie rechterlijke macht over voorstellen strekkende tot invoering, wijziging of intrekking van regelingen die aangelegenheden betreffen waarop artikel 48, eerste lid, betrekking heeft en waaraan individuele rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding rechten kunnen ontlenen dan wel die plichten voor hen kunnen meebrengen, voordat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht Web PDF
15 03-02-2015 Amendement van de leden Van der Steur en Recourt ter vervanging van nr. 14, dat regelt dat niet langer overeenstemming dient te bestaan met de Sectorcommissie rechterlijke macht over voorstellen strekkende tot invoering, wijziging of intrekking van regelingen die aangelegenheden betreffen waarop artikel 48, eerste lid, betrekking heeft en waaraan individuele rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding rechten kunnen ontlenen dan wel die plichten voor hen kunnen meebrengen, voordat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht Web PDF
16 03-02-2015 Amendement van het lid Helder waarmee meer expliciet in de wet wordt opgenomen dat rechterlijke ambtenaren van wie de nevenbetrekking uit een hoofdbetrekking bestaat, eveneens verplicht zijn de functionele autoriteit in kennis te stellen van die nevenbetrekking ter registratie in het daarvoor bedoelde register Web PDF
17 03-02-2015 Gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 16 waarmee meer expliciet in de wet wordt opgenomen dat rechterlijke ambtenaren van wie de nevenbetrekking uit een hoofdbetrekking bestaat, eveneens verplicht zijn de functionele autoriteit in kennis te stellen van die nevenbetrekking ter registratie in het daarvoor bedoelde register Web PDF
18 16-09-2015 Tweede nota van wijziging Web PDF
19 04-04-2016 Aanbieding advies Afdeling advisering van de Raad van State en nader rapport inzake een zevental amendementen en de zienswijzen op de amendementen van de Raad voor de rechtspraak, de president van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, het College van procureurs-generaal en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Web PDF
Bijlage Zienswijze op de amendementen van het College van procureurs-generaal Web PDF
Bijlage Zienswijze op de amendementen van de president van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad Web PDF
Bijlage Adviesaanvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State Web PDF
Bijlage Zienswijzen op de amendementen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Web PDF
Bijlage Zienswijzen op de amendementen van de Raad voor de rechtspraak Web PDF
20 04-04-2016 Advies Afdeling advisering van de Raad van State en nader rapport inzake een zevental amendementen Web PDF
21 28-04-2016 Derde nota van wijziging Web PDF
22 01-02-2018 Amendement van het lid Van Oosten dat de disciplinaire maatregel van inhouding van salaris introduceert Web PDF
23 01-02-2018 Amendement van het lid Van Oosten over voorwaardelijke schorsing Web PDF
24 01-02-2018 Motie van het lid Van Nispen over functies die onverenigbaar zijn met het beroep van rechter Web PDF
25 01-02-2018 Motie van het lid Van Nispen over de registratie van nevenfuncties Web PDF
26 01-02-2018 Motie van het lid Van Nispen over transparantie bij het toedelen van zaken Web PDF
27 01-02-2018 Motie van het lid Van Oosten over het wetsvoorstel voor de zomer in consultatie brengen Web PDF
A 06-02-2018 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
28 13-04-2018 Reactie op de motie van het lid Van Nispen inzake de registratie van nevenfuncties van rechters Web PDF
B 13-04-2018 Voorlopig verslag Web PDF
C 14-06-2018 Memorie van antwoord Web PDF
D 19-06-2018 Eindverslag Web PDF