Kamerdossier 32450: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 24-07-2010 Koninklijke boodschap Web PDF
2 24-07-2010 Voorstel van wet Web PDF
3 24-07-2010 Memorie van toelichting Web PDF
4 24-07-2010 Advies Raad van State en nader rapport Web PDF
5 18-08-2010 Nota van verbetering Web PDF
6 16-11-2010 Verslag Web PDF
7 17-08-2011 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
8 17-08-2011 Nota van wijziging (herdruk) Web PDF
9 21-09-2011 Amendement van het lid Paulus Jansen, over het schrappen van het relativiteitsvereiste. Web PDF
10 08-12-2011 Tweede nota van wijziging Web PDF
11 23-02-2012 Derde nota van wijziging Web PDF
12 09-03-2012 Amendement van de leden Wiegman-Van Meppelen Scheppink en Jansen over het invoegen van een evaluatiebepaling ten aanzien van het relativiteitsvereiste zoals verwoord in artikel 8:69a (nieuw) Awb. Web PDF
13 12-03-2012 Amendement van het lid Recourt over het nemen van conclusies in bestuursrechtelijke zaken door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Web PDF
14 14-03-2012 Vierde nota van wijziging Web PDF
15 19-03-2012 Amendement Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink, ter vervanging van nr. 9, over het schrappen van het relativiteitsvereiste Web PDF
16 21-03-2012 Gewijzigd amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Paulus Jansen ter vervanging van nr. 12, over het invoegen van een evaluatiebepaling ten aanzien van het relativiteitsvereiste. Web PDF
17 26-03-2012 Verslag van een wetgevinsgoverleg, gehouden op 19 maart 2012, inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten Web PDF
A 27-03-2012 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
A 27-03-2012 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
18 22-06-2012 Organisatie bestuursrechtspraak Web PDF
B 11-09-2012 Voorlopig verslag Web PDF
C 18-09-2012 Memorie van antwoord Web PDF
D 16-10-2012 Nader voorlopig verslag Web PDF
E 30-10-2012 Nadere memorie van antwoord Web PDF
F 06-11-2012 Eindverslag Web PDF
G 17-12-2012 Brief inzake wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (32450): het passeren van gebreken en het relativiteitsvereiste Web PDF
H 27-08-2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake KEI-programma Web PDF
I 09-02-2018 Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de Evaluatie van artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb en de kabinetsreactie Web PDF
Bijlage Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb : een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de (rechts)praktijk (WODC, november 2015, 134 p.) Web PDF