Kamerdossier 30585: Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 06-06-2006 Koninklijke boodschap Web PDF
2 21-06-2006 Voorstel van wet Web PDF
3 21-06-2006 Memorie van toelichting Web PDF
4 21-06-2006 Advies en nader rapport Web PDF
5 27-09-2006 Verslag Web PDF
6 22-12-2006 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
7 22-12-2006 Nota van wijziging Web PDF
8 13-02-2007 Amendement over scheiding Afdeling advisering en Afdeling bestuursrechtspraak Web PDF
9 13-02-2007 Tweede nota van wijziging Web PDF
10 14-02-2007 Derde nota van wijziging Web PDF
11 15-02-2007 Amendement over vervanging van de aanduiding 'zaak' door de aanduiding 'rechtsvraag' Web PDF
12 27-06-2007 Amendement om de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak te laten benoemen door de Kroon op voordracht van de Tweede Kamer Web PDF
13 27-06-2007 Amendement dat beoogt de scheiding tussen de rechtsprekende en adviserende functies duidelijker in te voeren door benoeming in twee afdelingen uit te sluiten Web PDF
14 27-06-2007 Amendement over het onderbrengen van de adviserende taak bij een zelfstandige Afdeling advisering Web PDF
15 27-06-2007 Amendement over herstel mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van regel dat slechts juridisch geschoolde staatsraden deelnemen aan rechtsprekende taak Web PDF
16 25-03-2008 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Web PDF
17 28-03-2008 Advies Raad van State en nader rapport Web PDF
18 25-09-2008 Gewijzigd Amendement van het lid de Wit ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 8 Web PDF
19 01-12-2008 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Web PDF
20 03-12-2008 Vierde Nota van Wijziging Web PDF
21 17-12-2008 Gewijzigd Amendement van de leden Griffith en Heerts ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 14 Web PDF
22 26-01-2009 Nader Gewijzigd Amendement van het lid de Wit ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 18 Web PDF
23 29-01-2009 Amendement van het lid Griffith Web PDF
24 29-01-2009 Amendement van het lid Griffith Web PDF
25 29-01-2009 Motie van de leden Heerts en Anker Web PDF
26 03-02-2009 Gewijzigde Motie van de leden Heerts en Anker ter vervanging van die gedrukt onder nr. 25 Web PDF
A 03-02-2009 Gewijzigd Voorstel van Wet Web PDF
B 21-04-2009 Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis Der Koningin Web PDF
C 21-08-2009 Memorie van Antwoord Web PDF
27 17-09-2009 Brief minister ter aanbieding van een brief van de Vice-President van de RvS aan de vaste commissie voor BZK inzake het vacaturebeleid bij de Raad Web PDF
D 03-11-2009 Nader Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis Der Koningin Web PDF
28 21-01-2010 Eenheid bestuursrechtspraak Web PDF
G 21-01-2010 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Web PDF
E 08-02-2010 Nadere Memorie van Antwoord Web PDF
F 16-02-2010 Eindverslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis Der Koningin Web PDF
H 13-04-2010 MOTIE VAN HET LID DUTHLER C.S. Web PDF
I 13-04-2010 MOTIE VAN HET LID ENGELS C.S. Web PDF
J 20-04-2010 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DUTHLER C.S. Web PDF
K 02-09-2010 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake toezeggingen gedaan tijdens Eerste Kamerdebat 13 april 2010 wet herstructurering Raad van State Web PDF
29 16-01-2012 Reactie op verzoek Heijnen en Van Raak en het verzoek van de cie BiZa over de benoeming van de nieuwe vice-president van de Raad van State Web PDF
Bijlage Benoemingsprocedure vice-president Raad van State Web PDF
L 26-06-2014 Brief inzake splitsing Raad van State Web PDF
M 18-12-2014 Verslag van een schriftelijk overleg inzake splitsing van de Raad van State Web PDF
N 15-09-2015 Verslag van een schriftelijk overleg inzake kabinetsstandpunt splitsing Raad van State Web PDF
Bijlage Brief Raad van State aan de minister van Veiligheid en Justitie van 15 juli 2015 Web PDF
O 25-09-2015 Brief inzake organisatie hoogste bestuursrechtspraak Web PDF