Kamerdossier 24707: Nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1;2 01-05-1996 Voorstel van wet Web PDF
3 09-05-1996 Memorie van toelichting Web PDF
A 09-05-1996 Advies en nader rapport Web PDF
4 21-05-1996 Nota van verbetering Web PDF
5 14-08-1996 Verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken Web PDF
6 23-10-1996 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
7 23-10-1996 Nota van wijziging Web PDF
8 18-11-1996 Tweede nota van wijziging i.v.m. het opdragen van het hoger beroep op grond van de Mededingingswet aan College v. beroep voor het bedrijfsleven Web PDF
9 16-12-1996 Verslag van een hoorzitting over het wetsvoorstel, gehouden door de vaste commissie voor Economische Zaken op 9 december 1996 Web PDF
10 23-12-1996 Brief minister inzake het gezamenlijk onderzoek met de deatilhandel naar de positie van samenwerkingsvormen in het wetsvoorstel Web PDF
11 14-01-1997 Nader verslag Web PDF
12 21-01-1997 Nota naar aanleiding van het nader verslag Web PDF
13 21-01-1997 Derde nota van wijziging Web PDF
14 31-01-1997 Brief minister bij aanbieding Engelstalige versie Groenboek over verticale overeenkomsten Web PDF
15 20-02-1997 Vierde nota van wijziging Web PDF
16 20-02-1997 Amendement inzake verhoging van de kwantitatieve bagatelvoorziening om administratieve lasten van kleine ondernemingen te beperken Web PDF
17 20-02-1997 Amendement om de vrijstelling voor concentratietoezicht op het bank- en verzekeringswezen te laten vervallen Web PDF
18 27-02-1997 Amendement over mogelijkheden in de concurrentiestrijd voor samenwerkende ondernemers in de detailhandel Web PDF
19 04-03-1997 Amendement over bescherming tegen (stelselmatige) verkoop met verlies Web PDF
20 04-03-1997 Amendement over beslissing door minister van EZ bij aanvraag tot ontheffing op afspraken met niet-economische belangen Web PDF
21 04-03-1997 Amendement ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 16 Web PDF
22 04-03-1997 Amendement over mededingingsbeperkingen Web PDF
23 04-03-1997 Amendement over het verbod van misbruik van een economische machtspositie door overheidsorganen Web PDF
24 04-03-1997 Amendement over het buiten toepassing laten van de bezwaarschriftenprocedure in twee gevallen van concentraties Web PDF
25 04-03-1997 Amendement over het vervallen van de vrijstelling voor concentratietoezicht op bank- en verzekeringswezen na drie jaar Web PDF
26 04-03-1997 Amendement ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17 Web PDF
27 05-03-1997 Amendement over het vervallen van de kwantitatieve bagatelvoorziening Web PDF
28 05-03-1997 Amendement over aanvullende waarborgen tegen het op oneigenlijke gronden kennis nemen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie Web PDF
29 05-03-1997 Amendement ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20 Web PDF
30 05-03-1997 Amendement over het uitsluiten van ziekenfondsen Web PDF
31 05-03-1997 Amendement over vrijstelling voor afspraken inzake verticale prijsbinding voor persorganen Web PDF
32 05-03-1997 Amendement over het verstrekken van gegevens door de directeur-generaal aan andere toezichthouders Web PDF
32 05-03-1997 Amendement over het verstrekken van gegevens door de directeur-generaal aan andere toezichthouders Web PDF
32 05-03-1997 Amendement over het verstrekken van gegevens door de directeur-generaal aan andere toezichthouders Web PDF
33 05-03-1997 Amendement over vervangen van de benaming 'kartelautoriteit' door 'mededingingsautoriteit' Web PDF
33 05-03-1997 Amendement over vervangen van de benaming 'kartelautoriteit' door 'mededingingsautoriteit' Web PDF
34 06-03-1997 Amendement over vrijwaren van het Nederlandse bedrijfsleven van onredelijke toepassing van buitenlands kartelrecht Web PDF
35 11-03-1997 Brief minister naar aanleiding van vragen van de heer Van Middelkoop en amendementen 22 en 23 van het kamerlid De Koning Web PDF
36 11-03-1997 Motie inzake evaluatie van de bestuurlijke handhaving van het mededingingstoezicht Web PDF
37 11-03-1997 Motie inzake definitie begrip 'vertrouwelijkheid' van bedrijfsinformatie en invulling daarvan bij openbaarmaking Web PDF
38 11-03-1997 Motie met verzoek om overzicht van (de samenwerking tussen de) toezichthouders voor de specifieke sectoren Web PDF
39 11-03-1997 Motie inzake omvorming van de ambtelijke dienst belast met mededingingstoezicht tot zelfstandig bestuursorgaan Web PDF
40 11-03-1997 Vijfde nota van wijziging Web PDF
41 13-03-1997 Tweede nota van verbetering Web PDF
42 13-03-1997 Brief minister over blokkeringsbepaling Web PDF
43 17-03-1997 Gewijzigd amendement ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 25 Web PDF
44 18-03-1997 Zesde nota van wijziging Web PDF
232 20-03-1997 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
232a 28-04-1997 Voorlopig verslag Web PDF
232b 12-05-1997 Memorie van antwoord Web PDF
232c 13-05-1997 Verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken Web PDF
232d 16-05-1997 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
45 17-06-1997 Brief minister over de interpretatie van het begrip "vertrouwelijkheid" van bedrijfsgegevens Web PDF
46 18-06-1997 Brief minister over vaststelling vrijstellings-AMvB's Web PDF